BRÅ – Brottsförebyggande rådet arbetar för ökad trygghet

Brottsförebyggande rådet, vanligen förkortat BRÅ, är en myndighet som på regeringens uppdrag arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Sverige. Myndigheten startades 1974 och tar fram fakta och förmedlar kunskap inte bara om brottslighet och brottsförebyggande arbete, utan ävenom rättsväsendets respons på brott. Svensk kriminalpolitik har som huvudidé att förebygga att brott sker. Brottsförebyggande rådet är de som tar fram kriminalstatistik, undersöker reformer, forskar och hjälper till lokalt med brottsförebyggande åtgärder, ofta i samarbete med andra myndigheter och föreningar. BRÅ har ett antal målgrupper varav rättsväsendets anställda såväl som beslutsfattare samt brottsförebyggande aktörer i övrigt berörs av stora delar av verksamheten medan allmänheten mest är intresserade av kriminalstatistiken.

BRÅ har ett flertal ansvarsområden. Förutom att ta fram rättsstatistik om gärningsmän, brottsoffer och brott i övrigt samt analysera dess källor vidareutvecklar man även dessa kunskapskällor. Varje år genomför Brottsförebyggande rådet en nationell trygghetsundersökning. Myndigheten håller sig ständigt uppdaterad om vad som sker inom området, både nationellt och internationellt. Brottsförebyggande rådet sprider kunskap om forsknings- och utvecklingsprojekt såväl inom som utom landet. Dessutom bistår man regeringen och andra organisationer med underlag för åtgärder och prioriteringar. Brottsrummet.se är en kunskapsbank om brottslighet och brott speciellt för skolan. I myndighetens lokaler i Stockholm arbetar ett hundratal personer. Där finns personal med juridisk kompetens, exempelvis kriminologer och jurister och även arkivarier och systemutvecklare.

BRÅ ger ekonomiska bidrag för brottsförebyggande åtgärder

Brottsförebyggande rådet ger ekonomiska bidrag till lokala aktörer för deras lokala brottsförebyggande åtgärder. Bidraget kan som högst vara 250 000 kronor och måste användas inom två år. Med bidraget vill man ta vara på kunskap och uppmuntra brottsförebyggande åtgärder i samhället. Blir organisationen beviljat bidraget kommer de ha regelbunden kontakt med en handläggare från BRÅ. Man kommer att följa upp hur projektet går och ge värdefulla synpunkter till organisationen. I slutet av projektet lämnas en redovisning till Brottsförebyggande rådet i form av olika rapporter. Besök www.bra.se för att läsa mer om tidigare projekt och för mer information om Brottsförebyggande rådet. Sedan 2012 leds myndigheten av generaldirektören Erik Wennerström.

BRÅ förebygger brått och ökar samhällstryggheten